Maidir leis an Seanadóir Alice-Mary Ní Uigínn

Rugadh agus tógadh Alice-Mary Ní Uigínn i nGaillimh. Tá níos mó ná fiche bliain de thaithí aici i gcúrsaí beartais, straitéise agus tathanta i réimsí an chomhionannais, na forbartha idirnáisiúnta agus an chuimsithe shóisialta. 

Bhain Alice-Mary céim sa Bhéarla agus san Fhealsúnacht amach sa bhliain 1996 i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath. Tá MPhil aici i léann na hAmharclannaíochta agus an Chultúir (Coláiste na Tríonóide) agus is Scoláire Fulbright í sna Daonnachtaí freisin. Sa bhliain 2002, bhain sí céim Mháistreachta sa tSocheolaíocht amach san New School i Nua-Eabhrac. 

Sheas Alice-Mary i mbliana mar iarrthóir neamhspleách ar rolla Ollscoil na hÉireann do thoghchán Sheanad Éireann. Bhí an-áthas uirthi gurbh í an chéad bhean le 35 bliana anuas a toghadh chun rolla Ollscoil na hÉireann, an tríú bean a toghadh riamh chun an rolla sin. 

Is comhaltaí í Alice-Mary den Ghrúpa Comhpháirteachais Phoiblí i Seanad Éireann agus tá sí tiomanta do ghuth na sochaí sibhialta a thabhairt isteach i Seomra an tSeanaid.

Bhí Alice-Mary go mór ar son an chomhionannas shóisialta agus eacnamaíoch ó tháinig sí in aois, agus leanfaidh sí de na prionsabail sin a chur chun cinn sa Seanad agus oibreoidh sí chun an cúram, an chruthaitheacht agus an machnamh fadtéarmach a chuimsiú i gcroílár na díospóireachta polaitiúla. 

Sular toghadh í chun an tSeanaid, d’oibrigh Alice-Mary mar chomhordaitheoir beartais i gComhairle Náisiúnta na mBan in Éirinn. Dhírigh sí san obair sin ar réimse saincheisteanna maidir leis an gcomhionannas inscne – lena n-áirítear an difreálach pá agus pinsin, cúram leanaí agus ionadaíocht níos mó ag mná i réimsí uile an tsaoil náisiúnta. 

Sa bhliain 2004, toghadh í do Choiste Feidhmiúcháin Bhrúghrúpa na mBan sa Bhruiséil mar ar oibrigh sí ar fhorbairt a straitéise nua agus a ndearna sí ionadaíocht don ghrúpa i gcúrsaí socheacnamaíocha.

Nuair a bhí sí ag obair leis an gcomhaontas Older and Bolder, d’éirigh le Alice-Mary feachtas a thabhairt chun críche maidir leis an bPinsean Stáit a chosaint agus d’fhorbair sí feachtais maidir leis an gcúram baile. Nuair a d’oibrigh sí le Trócaire, bhí Alice-Mary ag déanamh obair thathanta maidir leis an athrú aeráide, slándáil an tsoláthair bia agus cothú na síochána. Mar chomhordaitheoir ar thionscadal frithchiníochais Comhlámh, chuir sí an tathant reachtúil leis an obair chruthaitheach ar an éagsúlacht.